Eetikakoodeks
Kunstiterapeudiks registreerimine
Kovisioon
Õppija Ühendus
 
Ühingust | Liikmeskond _ loovterapeudiks registreerimine  
 

Loovterapeutide registreerimine Eesti Loovteraapiate Ühingu juures

MÕISTED

- Kunstiteraapiad (arts therapies või creative arts therapies) on kunste teraapiavahendina rakendavad psühhoteraapiad, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loomingulisi vahendeid ja kunstimeediaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Kunstiteraapiad hõlmavad nelja eraldi määratletud spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (art therapy), muusikateraapia (music therapy), draamateraapia (drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (dance movement therapy).
Kunstiteraapiate rakendamisel on Eestis kasutusel termin “loovteraapia” (creative arts therapy).
Mõistet “loovteraapiad” (creative therapies) kasutatakse erialakirjanduses nii kunstiteraapiate sünonüümina (creative arts therapies) kui ka laiemas tähenduses, käsitledes loovteraapiatena ka näiteks psühhodraamat, aiandusteraapiat, tsirkuseteraapiat jt loomingulist eneseväljendust rakendavaid teraapiasuundi.
- Loovteraapia teenus (creative arts therapy service) on psühhoteraapiline tegevus, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loomingulisi vahendeid ja kunstimeediaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia teenuseks võib olla visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, draamateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia, sõltuvalt terapeudi ettevalmistusest võib erinevaid kunstimeediaid loovteraapias integreerida.
- Supervisioon (supervision) on erialane töönõustamine, mida juhendab vastava ettevalmistusega superviisor.
- Kovisioon (covision) on erialapraktikute vastastikune nõustamine teraapiapraktikat puudutavates küsimustes.
- Loovterapeut on kunstiteraapiate magistriõppe või sellega võrdsustatud väljaõppe sooritanud spetsialist, kelle loovteraapiline tegevus on registreeritud Eesti Loovteraapiate Ühingu juures.
- Loovteraapia rakendaja on kunstiteraapiate akadeemilises õppes õppija, kes rakendab loovteraapia meetodeid ja tehnikaid erialase praktika raames või kunstiteraapiate magistriõppe või sellega võrdväärse õppe lõpetanud spetsialist, kes ei ole veel loovterapeudina registreeritud.
Loovterapeut on suuteline rakendama loovteraapiat erinevatel tasanditel vastavalt kliendi vajadustest lähtuvatest teraapia eesmärkidest.

Loovteraapia sekkumise tasandid:

 1. Psühhoteraapilise sekkumise tasand. Kunstipõhistele tehnikatele toetuv psühholoogilise sekkumise protsess, mis järgib psühhoteraapia teoreetilisi ja rakenduspõhimõtteid (näiteks psühhodünaamiline, humanistlik, kognitiiv-käitumuslik, pereteraapia, lahenduskeskne lähenemine). Psühhoteraapilist sekkumist rakendatakse eeskätt vaimse tervise, isiksusliku kooskõla, emotsionaalse tasakaalu ja sotsiaalsete suhete parandamise eesmärgil.
 2. Funktsionaalne tasand. Tegeletakse spetsiifilise vaimse, füüsilise, emotsionaalse või käitumusliku funktsiooni arendamise, toetamise, taastamisega, nt tähelepanu, peenmotoorika, liikumisvõime, kehatunnetuse arendamine, mälu säilitamine/taastamine, õppimisvõime ja üldise arengu toetamine, toimetulekuoskuste omandamise toetamine  eesmärgistatud loovteraapiliste tegevustega.
 3. Palliatiivne tasand. Loominguline tegevus ja kunstid on leevenduseks kui ravisekkumine on lõpetatud.
 4. Rekreatiivne tasand. Tervisedenduslik, heaolule, loovuse arendamisele suunatud kunstiteraapiliste võtete rakendamine. Näiteks avatud stuudio meetod, mis lähtub loomeprotsessi põhimõtetest ning rakendatakse positiivse loomingulise eneseteostuse kogemuse saamiseks. Siia kuuluvad ka loovus- ja enesearengurühmad, mis sisaldavad ka psühhoedukatiivset lähenemist.
 5. Diagnostiline tasand. Looming kui tervisliku seisundi, elusituatsiooni kvalitatiivne hindamisvahend. Loomingulisi hindamisvahendeid saab kasutada teraapiaeelseks seisundi hindamiseks, teraapiaprotsessi kulgemise ja teraapia tulemuse hindamiseks.

Loovterapeutide registreerimine
Käesolev dokument hõlmab kunstiteraapiate magistriõppe või sellega võrdväärse kunstiteraapiatealase ettevalmistusega spetsialistide registreerimist. Registreerimine toimub loovteraapia integreeritud rakendamise ja nelja spetsialiseerumissuuna osas.
Loovterapeutide registreerimise komisjoni  tööd  korraldab Ühingu juhatus ning vajadusel kaasab erialaspetsialiste Eestist ja välismaalt.

Registreerimisel omistatav tegevusnimi:

 1. ilma spetsialiseerumiseta – loovterapeut
 2. muusikateraapia – loovterapeut (muusikateraapia)
 3. visuaalkunstiteraapia – loovterapeut (kunstiteraapia)
 4. draamateraapia – loovteraapeut (draamateraapia)
 5. tantsu- ja liikumisteraapia – loovterapeut (tantsu- ja liikumisteraapia)
Registreerimise tasemenõuded 2012-2013-2014:
 1. ELTÜ liikmestaatus ja liikmemaksu tasumine ning ELTÜ eetiliste nõuete järgimine;
 2. magistrikraad kunstiteraapiates või sellega võrdväärne ettevalmistus kunstiteraapiate alal. On sooritanud kunstiteraapiate erialaaineid vähemalt 90 EAP (sh. võib sisaldada erialast bakalaureusetööd) ning kaitsnud erialase magistritöö 30 EAP või avaldanud erialase eelretsenseeritud publikatsiooni; erialapraktika raames läbi viinud ja dokumenteerinud klienditööd vähemalt 350 tundi ja rühmasupervisiooni 120 tundi. Spetsialiseerumissuuna lisamine loovteraapeudi nimetusele eeldab erialaainete üldmahus vastava suuna aineid minimaalselt 60 EAP ja erialapraktika läbiviimist spetsialiseerumissuunal.
 3. loovteraapia rakendaja, kes osaleb regulaarselt supervisioonis või kovisioonis.

Vastavalt kokkuleppele ELTÜ Õppija Ühendusega viib iga registreerimist taotlev loovteraapia rakendaja läbi viis tasuta individuaal- või rühmaloovteraapiaseanssi kunstiteraapiate taseme- või täiendõppes õppija(te) eneseteraapia ja professionaalse arengu eesmärkidel. Palume kõigil kes soovivad praeguste üliõpilastega oma 5 seanssi läbi viia, saata Kai-Liis Gramakovskile (kai_liis@hotmail.com) sellekohane sooviavaldus ning enda kui terapeudi lühitutvustus. Kai-Liis viib terapeudid ning üliõpilased kokku, ning peale viie seansi läbiviimist
väljastab sellekohase kinnituskirja.

ELTÜ juhatusele esitatavad dokumendid:

 1. loovterapeudiks registreerimise avaldus (vorm täitmiseks);
 2. isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. kunstiteraapiate magistrikraadi või sellega võrdväärset ettevalmistust tõendavad dokumendid;
 4. klienditöö läbiviimist (vähemalt 350 tundi) ja erialases rühmasupervisioonis osalemist (120 tundi) tõendavad dokumendid
  (vorm täitmiseks);
 5. tööandja või superviisori kinnituskiri praeguse loovteraapia rakendamise kohta;
 6. terapeudi-kliendi leping-kinnituskiri kunstieraapiate taseme- või täiendõppes õppija(te) eneseteraapia viie seansi läbiviimise kohta.

Registreerimiseks moodustab juhatus vastava komisjoni ja vajadusel alakomisjonid spetsialiseerumissuunast lähtuvalt. Registreerimismaks on 70 EUR, mis tasutakse kahes osas vastavalt ühingu poolt esitatud arvele. Registreerimismaksu esimene osa 20 EUR tasutakse dokumentide esitamisel ja teine osa 50 EUR tasutakse enne registreerimistunnistuse kättesaamist. Kui registreerimisavalduse esitaja ei kvalifitseeru loovterapeudiks, siis esimest osamaksu ei tagastata.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 07. Oktoober 2014.

Juhatus palub kõik esitatavad dokumendid saata e-posti kaudu: ene.pill@gmail.com

Registreerimismaksu (esimene osa 20 EUR) arve saamiseks pöörduda Ene Pilli poole: ene.pill@gmail.com

Registreeritud loovterapeutide nimed avalikustatakse sügisisel Ühingu koosolekul ja Ühingu kodulehel.

         
 
Copyright © All rights reserved
Keiu tee 15, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74016, Estonia | eestiloovteraapiad@gmail.com